Кредитиране на физически лица


Вземи своя жилищен кредит на промоционални условия

Какво е ипотечен кредит и какво е жилищен кредит?

Ипотечният кредит е кредит, който е обезпечен (гарантиран) с недвижим имот. Съществуват 2 вида такива кредити, в зависимост от предоставения като обезпечение имот:

1. Ипотечен – Имотът, предложен като обезпечение, е различен от имота, който се закупува

2. Жилищен – Имотът, предложен като обезпечение, е имотът, който се закупува и обикновено е жилищен

За какво мога да използвам ипотчен кредит/жилищен кредит?

Ипотечният кредит е подходящ за различни цели:

 • Покупка на готов имот (жилищен или нежилищен);
 • Покупка на имот в строеж;
 • За строеж на жилищен или нежилищен имот;
 • За ремонт и подобрения на дома;
 • За рефинансиране на други кредити и др;

Какво е ипотека?

Ипотеката представлява ограничено вещно право върху определен недвижим имот, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане. Ипотеките биват два вида – договорни и законови.

Договорна ипотека. Тя е договор между кредитора и длъжника. Възниква по друг договор, от който възниква вземане, което трябва да бъде обезпечено. Обичайно такъв договор е за покупка на имот. Договорната ипотека се сключва в нотариална форма, за разлика от законовата ипотека.

Законова ипотека. Сключва се без участието на нотариус в определени от закона случаи. Нотариалният акт не е основа, върху която се учредява законовата ипотека. Такава ипотека, например, може да бъде учредена в полза на банката-кредитор само въз основа на договора за кредит.

Как се формира лихвата по ипотечен кредит/жилищен кредит?

Според Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители лихвеният процент по кредита може да е фиксиран или плаващ и се базира на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него. Референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.

Какво финансиране мога да получа от банката?

Максималното финансиране от банката се изразява като съотношение между размера на искания ипотечен кредит и стойността на закупувания имот, определена от лицензиран оценител. Съотношението се изразява в проценти и максималният такъв обичайно достига до 85%.
Пример: Желаете кредит за имот, чиято оценка е 100 000 валутни единици. Според максималното финансиране, което може да Ви отпусне банката ще получите 85 000 единици кредит (85% от стойността на имота). Разликата от 15 000 валутни единици трябва сами да осигурите. Това е т.нар. „самоучастие“.

Каква част от доходите ми може да е вноската по кредита?

Частта от нетния доход, която може да бъде използвана за погасяване на ипотечен кредит е известна като съотношение „дълг/нетен доход“. В практиката банките прилагат 50 – 65% от нетния доход на клиента да се използва за погасяване на кредит.
Важно: Частта от нетния доход, с която можете да разполагате за погасяване на кредит, включва и всички останали задължения по други кредити и лизинги, ако имате такива.

Какви са таксите по ипотечен кредит/жилищен кредит?

Таксите, които могат да начисляват банките по ипотечти кредити са няколко:

 • За разглеждане на документи (еднократно);
 • За оценка на кредитния Ви риск (еднократно);
 • За оценка на обезпечението (еднократно);
 • За юридическо обслужване (еднократно);
 • За ползване на пакет от продукти и услуги (регулярно на годишна или месечна база);
 • За обслужване на разплащателна сметка (месечно);

Сключват ли се застраховки?

Някои банки изискват застраховки, други не. Обичайните застраховки, свързани с ипотечен кредит, са застраховка „Живот“ и застраховка „Имот“. Някои кредитори изискват само една от тези застраховки, други и двете. Обичайно застраховките се сключват в полза на банката, но за сметка на кредитополучателя. Има и изключения при които някои банки сключват нужните застраховки за своя сметка (безплатно за клиента).

Как да избера най-изгодната оферта за ипотечен кредит/жилищен кредит?

Единственият и най-обективен критерий за сравнение и избор на оферта е Годишният процент на разход. Той е показател, който отразява истинската цена на кредита. Включва в себе си освен лихвата по кредита, но и всички дължими такси, комисиони и застраховки.

Какви са изискванията при кандидастване за ипотечен кредит/жилищен кредит?

 • За жилищен/ипотечен кредит може да кандидатства всяко лице, навършило пълнолетие;
 • Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор;
 • Кандидатът да работи при настоящия си работодател от минимум 3-6 месеца на безсрочен трудов договор;
 • Редовно внасяни социални и здравни осигуровки.
 • Внасянето им накуп се разглежда от банките като негатив;
 •  Чиста кредитна история;
 • Кандидатът не трябва да е допускал просрочия в миналото, а ако към момента на кандидатстване за ипотечен кредит има и други кредити, да ги обслужва редовно.
БългарскиEnglishРусский